Közérdekű adatok

Adatkezelési szabályzat

(1.) A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve: Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság székhelye: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. postai címe: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. telefonszám: +36-87/950-876 elektronikus levélcíme: info@furedkult.hu Kft. hivatalos weboldala: kultura.balatonfured.hu

A Társaság telephelyei:

8230 Balatonfüred, Honvéd u. 1. sz.

8230 Balatonfüred, Blaha L. u. 3. sz.

8230 Balatonfüred, Horváth Mihály utca 08/2 hrsz.

8230 Balatonfüred, Vitorlás tér 376/1 hrsz.

8230 Balatonfüred, Kisfaludy utca 1.

8230 Balatonfüred Lóczy L. utca 60.

8230 Balatonfüred Lóczy L. utca 62.

8230 Balatonfüred Gyógy tér 1. 164/1 hrsz.

8230 Balatonfüred Tagore Sétány 1. 83. 84 hrsz.

A Társaság alapítója és fenntartója: Balatonfüred Város Önkormányzata (8230 Balatonfüred, Szent István tér 1.)

A Társaság a Kszt. 5. §-a értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetnek minősül.

Cégjegyzékszám: 19-09-511878

Társaság adószáma: 14884469-2-19

Vezetői tisztségviselők javadalmazásának közzététele a Balatonfüredi Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Kft.-nél a 175/2009. (VIII.29.) Kormányrendelet alapján:

A Felügyelő Bizottság tagjai: Név Tisztség Tiszteletdíj Cserép László felügyelő bizottsági tag, elnök 0 Ft/hó Nagy Jenő felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó Molnár Judit felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó

A Felügyelő Bizottsági tagok tisztségének megszűnése esetén, irányadó a Felügyelőbizottság ügyrendje.

Végkielégítés: 0 Ft

feb ügyrend+elfogado határozat

A Társaság ügyvezető igazgatója: Név Tisztség Tiszteletdíj Schmidtné Kositzky Anett bruttó munkabér: 514.600 Ft/hó egyéb juttatások: 0 Ft/hó

Ügyvezetői megbízás megszűnése: a.    a megbízás időtartamának lejártával b.    visszahívással c.    törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével d.    lemondással e.    haláleset következtében f.    külön törvényben meghatározott esetben

Az ügyvezető ezen tisztségéről bármikor lemondhat, azonban ha a  Társaság működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak az annak  bejelentésétől számított 60. (hatvanadik) napon válik hatályossá,  kivéve, ha az Alapító az új ügyvezető megválasztásáról már ezt megelőzően gondoskodott, illetőleg gondoskodni tudott volna. A vezető tisztségviselő megbízásának megszűnésével és végkielégítéssel kapcsolatban a Munka Törvénykönyvében foglaltak irányadók (MT 2012. évi I. Törvény 77.§)

(2.) A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladata:

Előadó-művészeti

(3.) A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Schmidtné Kositzky Anett ügyvezető igazgató

postai címe: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. telefon- és telefaxszáma: (kizárólag munkanapokon, 8:00-12:00 és 12:30-16:00 között): +36-87/950-876 elektronikus levélcíme: igazgato@furedkult.hu

(4.) A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Schmidtné Kositzky Anett ügyvezető igazgató

postai címe: 8230 Balatonfüred, Honvéd u. 2-4. telefon- és telefaxszáma: (kizárólag munkanapokon, 8:00-12:00 és 12:30-16:00 között): +36-87/950-876 elektronikus levélcíme: igazgato@furedkult.hu

(5.) Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Felügyelő Bizottsági tagok: Név Tisztség Tiszteletdíj Cserép László felügyelő bizottsági tag, elnök 0 Ft/hó Nagy Jenő felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó Molnár Judit felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó

(6.) A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Felügyeleti szerv: Balatonfüred Város Önkormányzata 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. Központi telefon: +36-87/581-220 Telefax: +36-87/343-457 E-mail: titkarsag@balatonfured.com

A Balatonfüred Kulturális Közgyűjtemény Fenntartó Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság előterjesztései és határozatai megtalálhatók a www.balatonfured.hu oldalon.

szmsz-2018.10.16

alapito_okirat_2018_12_15

fured_magiszter_jogeros

fured_magiszter_jovahagyas

fured_magiszter_vegzes

furedkult_tagjegyzek_2018

határozat-gyakorlati képzés

furedkult_apport_2018

furedkult_cegjogi_2018

furedkult_jognyilatkozat_2018

furedkult_koltsegteritesbefiz_2018

furedkult_letesito_2018

furedkult_okirat_modositas

furedkult_ugyvedi_meghatalmazas

(1.) A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Balatonfüred Város Önkormányzata Balatonfüred Város Közgyűlése Honlap: www.balatonfured.hu

(2.) A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Közlemények minden esetben az Kft. oldalán kerülnek közzétételre, mely a kultura.balatonfured.hu címen érhető el.

(3.) A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Pályázatok minden esetben az Kft. oldalán kerülnek közzétételre, mely a kultura.balatonfured.hu címen érhető el.

(4.) A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Az alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok eredmény minden esetben az Kft. oldalán kerülnek közzétételre, mely a kultura.balatonfured.hu címen érhető el.

Az ÁSZ ellenőrzés eredménye és jelentése az Állami Számvevőszék oldalán érhető el.

(5.) A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Az ilyen adatok megismerésével kapcsolatban az ügyvezető igazgatóhoz kell fordulni, a fent megadott elérhetőségeken.

(6.) A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(7.) A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(8.) Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

E közzétételi egység az Adatközlő esetében nem értelmezhető.

(1.) A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon érhető el

(2.) A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Vezető tisztségviselők bérezése

A Felügyelő Bizottság tagjai: Név Tisztség Tiszteletdíj Cserép László felügyelő bizottsági tag, elnök 0 Ft/hó Nagy Jenő felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó Molnár Judit felügyelő bizottsági tag 0 Ft/hó

A Társaság ügyvezető igazgatója: Név Tisztség Tiszteletdíj Schmidtné Kositzky Anett bruttó munkabér: 514.600 Ft/hó egyéb juttatások: 0 Ft/hó

(3.) Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

(4.) Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Aktuális közbeszerzések Az Aktuális közbeszerzési kiírások a Közbeszerzési Hatóság weboldalán érhetőek el.

(5.) Nettó 5 millió forintot meghaladó szerződések listája

Nettó 5 millió forint feletti szerződések listája